Home / Course
 
 
 

 
 

หลักสูตรดนตรีสำหรับเด็กเล้ก “ร้อง เล่น เต้น ฟัง” หลักสูตรที่เสริมทักษะทางดนตรีปูพื้นฐานด้านการฟัง การร้องเพลง กิจกรรมเข้าจังหวะ เป็นหลักสูตรที่ฝึกการรับรู้ระดับเสียง การเปล่งเสียงและเชื่อมโยงภาพที่เห็นหรือเสียงที่รับรู้และแสดงออกมาโดยการร้องหรือเปล่งเสียงตามจินตนาการที่รับรู้ สามารถอ่านและสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างงดงามด้วยการฟัง การร้อง การเล่นเครื่องดนตรี การเต้นรำเข้าจังหวะ การเรียนการสอนจะเป็นในลักษณะกลุ่ม เพื่อให้ผู้เรียนมีความสุกสนานเพลิดเพลินกับการเรียน พัฒนาด้านการอ่านโน๊ต จังหวะและการฟังไปพร้อม ๆ กันการเล่น มีการฝึกบรรเลงหมู่ไปพร้อมกันและกิจกรรมพัฒนาดนตรีแบบกลุ่ม อีกทั้งยังพัฒนาวินัยด้านการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอให้กับนักเรียน สำหรับเด็กอายุ 3 ขวบขึ้นไป